Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Systemy Informacji Wizualnej Graf Bernard Boś. W związku z powyższym na Administratorze spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób rzetelny, legalny, adekwatny do celu ich zebrania i transparentny oraz przede wszystkim bezpieczny.

Realizując w/w obowiązek Administrator Danych informuje, iż: 

 • nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa lub dobrowolnie i za zgodą przekazanych przez Państwa,

 • nie sprzedaje danych Klientów osobowych jakimkolwiek podmiotom,

 • przetwarza dane Klientów tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji łączących nas umów (zamówień) i przepisów prawa,

 • dba o ich bezpieczeństwo.

Administrator zobowiązuje się podjąć niezbędne środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez Administratora upoważnienie,

 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

 • dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji celu określonego przez Administratora,

 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych,

 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych dawały gwarancję bezpieczeństwa danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO – art. 13

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Firma Systemy Informacji Wizualnej Graf Bernard Boś

Z administratorem danych osobowych w sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się:

 • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Podlasie 4I, 25-108 Kielce

 • poprzez email:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • tel. 41 362 27 10 do 12

 • fax: 41 361 16 47

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:

 1. niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

 2. przesyłania zamówionej przez Państwa oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 3. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 4. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Dane osobowe jakie w w/ celu zbieramy to:

 • nazwa firmy i/lub imię i nazwisko,

 • numer NIP,

 • adres siedziby firmy,

 • adres email,

 • numer telefonu,

 • nr fax.

III. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • upoważnieni pracownicy Firmy, 

 • firmy współpracujące z nami czyli np. firmy kurierskie,

 • podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy

IV. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy lub okresu wymaganego prawem np. 5 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości.

V. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych realizuje przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z art. 15 – 21 RODO i dotyczą:

 • Prawa dostępu do danych osobowych – mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora Danych potwierdzenia czy Wasze dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa.

 • Prawa do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.

 • Prawa do usunięcia danych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia swoich danych o ile inne przepisy prawa na to pozwalają.

 • Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych w ściśle określonych przypadkach, mianowicie: 

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych,

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  • Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 • Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

 • Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora. Państwa wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.

VI. Informacja o wymogu i dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

VII. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

VIII. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.